Untitled walk (thinking of Willy Ørskov), 2020 — 1/18